Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
05/03/2020 | 16:45:06 | 1 lượt xem

Câu hỏi số 38063

Môn học: Tiếng Anh trẻ em, thuộc chương trình: Lớp 5,
Câu hỏi:

Odd one out:

Phương án trả lời:
A.

flower

B.

look

C.

tree

D.

garden

Đáp án: B