Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
05/03/2020 | 16:44:39 | 1 lượt xem

Câu hỏi số 38062

Môn học: Tiếng Anh trẻ em, thuộc chương trình: Lớp 5,
Câu hỏi:

Odd one out:

Phương án trả lời:
A.

big

B.

small

C.

old

D.

well

Đáp án: D