Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 1

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 05/03/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 05/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

I want___________ learn English.

A.

is

B.

do

C.

to

D.

be

Câu 2

When did you go to the zoo? I ___________ there yesterday.

A.

go

B.

went

C.

goes

D.

was

Câu 3

________ did you do at the party? We chatted with friends.

A.

Where

B.

What

C.

Why

D.

When

Câu 4

Last summer, I went to NhaTrang ________________ train.

A.

at

B.

for

C.

on

D.

by

Câu 5

What did the lions do when you were at the zoo? They ____________ loudly.

A.

moved

B.

ate

C.

roaded

D.

sang

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069