Đề thi 15 phút môn tiếng anh Lớp 11 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 28/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 28/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 667 lượt xem Lượt thi 34 lượt thi

Câu 1

Choose the appropriate word or phrase for each gap of the sentence
.......... the young guy .......... with Darren .......... has just given me a lift on the way here.

A.

He is/ talking/ who

B.

He is/ talks/ that

C.

It is/ talks/ that

D.

 It is/ talking/ who

Câu 2

Choose the word that has different stress pattern from the rest.

A.

gravity

B.

disscussion

C.

promotion

D.

tremendous

Câu 3

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

A.

chooses

B.

places

C.

increases

D.

houses

Câu 4

Mrs Lan prefers buying products......... natural materials .......... their expensive prices.

A.

made from/ despite

B.

 making from/ for

C.

made in/ in spite of

D.

making in/ as if

Câu 5

Gas and oil ........... always increases in cold weather.

A.

consume

B.

consuming

C.

consumption

D.

consumer

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069