Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 27/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 782 lượt xem Lượt thi 20 lượt thi

Câu 1

The electorate will not easily forgive the government for failing to fulfil its..............

A.

promises

B.

aspirations

C.

offers

D.

vows

Câu 2

He said that he............us a long letter.

A.

had sent

B.

was sending

C.

sent

D.

has just sent

Câu 3

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn dưới đây:
We couldn't have managed without my father's money.

A.

If it had been for my father's money, we couldn't have managed.

B.

If it hadn't been for my father's money, we couldn't manage.

C.

If it hasn't been for my father's money, we couldn't manage.

D.

If it hadn't been for my father's money, we couldn't have managed.

Câu 4

The vase is definitely not..........,but just a very good imitation.

A.

 factual

B.

genuine

C.

true

D.

 real

Câu 5

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc:

The teachers will be very much energized provided we all (work) hard enough.

A.

work

B.

will have worked

C.

 are working

D.

 will work

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069